Sesja Rady Miejskiej

27 stycznia 2011 r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Pleszewie. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2011 r.

Radni podjęli również uchwały w sprawie:

a. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021,

b. zmiany „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”,

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,

d. wyrażenia opinii o zmianie granic miasta Pleszewa polegającej na włączeniu do miasta Pleszewa części obrębu Nowa Wieś,

e. podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółki z o.o. w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew,

f. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2015,

g. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

h. zasad korzystania z gablot reklamowych wiat autobusowych,

i. uchylenia uchwały Nr IX/103/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 2646 położnej przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,

j. zmiany Uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Jak zapewniał burmistrz Marian Adamek w 2011 r. ruszy budowa chodnika na ul. Traugutta w Pleszewie. Wiele wniosków budżetowych wniesionych przez kluby zostało odrzuconych. Władze miasta zapewniają, iż sukcesywnie będą one realizowane w kolejnych latach. Budowa sali przy ZSP nr 3 planowana jest na lata 2012-2013. Burmistrz poinformował, iż prowadzone są rozmowy z inwestorem, który planuje budowę marketu przy os. Mieszka I. Warunkiem otrzymania pozwolenia jest budowa przez inwestora kanalizacji oraz dróg na ulicach Anny Jagielonki, Przemysława II oraz Zygmunta III Wazy.

Radni Platformy Obywatelskiej przedłożyli projekt uchwały obniżającej diety radnych miejskich. PO chciało obniżyć zwykłemu rajcy dietę o 3,5%, wiceprzewodniczącemu komisji o 34%, wiceprzewodniczącemu rady o 42%, natomiast przewodniczącemu o 4,8%. Zdaniem PO funkcja wiceprzewodniczącego komisji nie spełnia swojej roli, dlatego właściwym rozwiązaniem byłoby obniżenie diet do wysokości wynagrodzenia przeciętnego radnego. Jak wyliczył radny Zdzisław Gorzeliński, w przypadku przyjęcia projektu Platformy Obywatelskiej, zaoszczędzono by przez cztery lata około 270.000 zł. Przeciwni projektowi PO byli wszyscy radni koalicji rządzącej – Miłośników Ziemi Pleszewskiej, SLD, Prawa i Sprawiedliwości oraz jeden radny z Razem dla Ziemi Pleszewskiej.