Co dalej z biogazownią?

– Przeprowadzony raport dotyczący biogazowni podlega weryfikacji w trakcie prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko. Organ administracji w sytuacji, gdy stwierdzi, iż dany raport zawiera braki lub niejasności może wezwać inwestora o jego uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień – wyjaśnił Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, w odpowiedzi na zapytanie poselskie posła Macieja Orzechowskiego.

Tymczasem, jak informuje pleszew.naszemiasto.pl, pleszewski sanepid negatywnie zaopiniował lokalizację biogazowni w Zielonej Łące. Zdaniem sanepidu przedstawione przez inwestora rozwiązania nie zapewniają bezpieczeństwa sanitarno – higienicznego. Wątpliwości sanepidu budzą również drogi dojazdowe do biogazowni, którymi miałyby przemieszczać się samochody ciężarowe.   Niebezpieczne mogą być dla ludzi zapachy oraz masa pofermentacyjna. Burmistrz Pleszewa czeka na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Jak podkreśla Stanisław Gawłowski, przepisy ustawy o ochronie środowiska nie zawierają katalogu przesłanek stanowiących podstawę do wydania decyzji odmownej określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia. Jednak z interpretacji poszczególnych przepisów prawa, można wywnioskować, iż jest to możliwe m.in. w następujących sytuacjach: w przypadku braku zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, gdy inwestor odmówi zgody na realizacje przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez organ administracji, czy też gdy organ współdziałający w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko odmówi uzgodnienia warunków jego realizacji.

Biogazownia to instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Budowa dużej liczby tego typu instalacji przyczynia się do produkcji energii w tzw. generacji rozproszonej, co przekłada się na obniżenie strat w przesyle energii elektrycznej. Warto podkreślić, iż dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Jak informuje Stanisław Gawłowski, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwia określenie analizy oraz wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto dodaje, iż w toku prowadzonego postępowania ocenowego organ administracji dokonuje analizy zgromadzonego materiału w sprawie, m.in. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanych opinii i uzgodnień oraz uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa.

Całość odpowiedzi na www.maciejorzechowski.pl

Źródło: www.maciejorzechowski.pl